fbpx

Klarić: Na rijeci Sanici institucije rade zajednički isključivo za ineterese pojedinaca, a protiv volje građana sa teškim kršenjima važećih zakona

Klarić: Na rijeci Sanici institucije rade zajednički isključivo za ineterese pojedinaca, a protiv volje građana sa teškim kršenjima važećih zakona

Foto: Aarhus centar

Rijeka Sanica je rijeka u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine i pritoka je rijeke Sane. Duga je 22 km. Obiluje mnogobrojnim slapovima i omegama koji privlače, kako pecaroše i kupače, tako i druge ljubitelje čiste prirode. Raznolikost i kvalitet ribe u njenim vodama, a naročito potočne pastrmke i mladice vječito su privlačili ljubitelje ovog sporta.

Nažalost, rijeka Sanica je ugrožena izgradnjom obaloutvrde bez ikakvog nadzora nadležnih institucija. Mještani su s pravom uznemireni i sumnjaju da bi se tu mogla izgraditi mini hidroelektrana. Za pomoć su se obratili nama, ali i delegatkinji Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Saneli Klarić s kojom smo i razgovarali na ovu temu.

Aarhus: Prema Federalnom ministarstvu prostornog uređenja uputili ste pitanja koja se odnose na radove na uređenju i regulaciji korita rijeke Sanice. Urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje izdala je Općina Ključ, a koji su proglašeni ništavnim rješenjem ovog ministarstva. Jeste li dobili odgovor?

Sanela: Da. Federalno Ministarstvo prostornog uređenja (FMPU) mi je na moju inicijativu, koju sam poslala nakon intervencije neformalne grupe građana iz Sanice, odgovorilo potvrdno i tada je izdalo rješenje o ništavnosti urbanističke i građevinske dozvole za izgradnju obaloutvrda na rijeci Sanici koju je izdala Općina Ključ. Nakon izdavanja ovog Rješenja FUzIP je bila dužna tražiti odmah od Općine da se sve vrati u prvobitno stanje što oni nakon niza intervencija i mišljenja ombudsmena u BiH nikada nisu uradili. Dana 22.12.2021. godine, Federalno ministarstvo prostornog planiranja donijelo je rješenje broj: UPII/05-19-7-37/21 kojim se ništavnim oglašavaju Rješenje broj 03-19-1-383/21 i Rješenje broj: 03-19-2-800/21 donesena od strane Općine Ključ, tačnije općinskog načelnika i Službe za prostorno uređenje, stambeno – komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove. Naime, odredbom člana 2. stav 1 tačka 3 Uredbe o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju ("Službene novine Federacije BiH" broj·32/14) propisano je da Federalno ministarstvo prostornog uređenja, između ostalog izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju za vodne građevine - regulacijsku i zaštitnu vodnu građevinu na vodama I (prvog) reda. Prema ovlaštenjima iz člana 71. Zakona o građenju i člana 93. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, federalni inspektor obavezan je da po službenoj dužnosti izda rješenje kojim se investitor obavezuje da ukloni rezultat nelegalnih radova i vrati zemljište u prijašnje stanje. Nadležni inspektor ovakvo rješenje nikada nije izdao. Građevinski radovi su trajali sve do 6. januara 2022. godine.

Aarhus: Koliko smo upućeni, određenom uredbom promijenjena je kategorija rijeke. Koliko Vi znate o tome i možete li nam zapravo objasniti šta to konkretno znači za obaloutvrdu rijeke Sanice? Mještani tvrde da, u dijelu gdje je rađeno na utvrdama korita navodno zbog zaštite od poplava, rijeka Sanica nikada nije plavila?

Sanela: Tačno je da su nepoznati razlozi intervencije, jer građani svjedoče da na tom mjestu intervencije rijeka Sanica nikada nije plavila. Tačno je da nikada nije provedena javna rasprava i građani nisu bili upoznati sa planiranim radovima dok nisu vidjeli bagere u koritu rijeke u vrijeme mriještenja ribe. Takođe je tačno da lokalno ribarsko udruženje nije imalo sastanak nego je predsjednik udruženja na svoju ruku dao podršku ovom projektu. Isto ministarstvo je na ljeto 2022. godine izmjenilo Uredbu o određivanju zahvata u prostoru i građevina, sa kojom nisu mijenjali kategorije rijeka, ali su sada dali nadležnost za sve rijeke koje ne prolaze kroz više od jednog Kantona na lokalni nivo tj. opštinama. Time su čak i rijeke I (prve) kategorije, kao što je rijeka Sanica, prebačene u nadležnost Općine. Ovim izmjenama retroaktivno se praktično prema tumačenju ministarstva, izgradnja obaloutvrda na rijeci Sanici legalizuje iako je isto ministarstvo izdalo rješenje o ništavnosti samo godinu prije. Na žalost, nakon moje intervencije, iz FMPU-a su mi odgovorili da se sada njihovo Rješenje poništava jer se novom Uredbom daje pravo Općini Ključ. Ministarsvo u odgovoru, prema mom mišljenju,  praktično krši zakon i svoje procedure da bi pogodovalo pojedincu i Općini, a ne građanima što je neprihvatljivo jer se ne može retroaktivno primjenjivati ova Uredba. Apsolutno neprihvatljivo i katastrofalno šta FMPU radi zajedno sa FUzIP i Agencijom za sliv rijeke Save.

Aarhus: Mještani strahuju da bi tu mogla biti izgrađena mini hidroelektrana i da se zapravo sve za nju priprema. Imate li Vi takve informacije?

Sanela: To jesu nepotvrđene informacije građana. Sa posljednjim izmjenama uredbe i tumačenjem ministarstva i FUzIP-a da se naknadnim izmjenama Uredbe o određivanju zahvata u prostoru i građevina radovi na Sanici legalizuju, naravno da građani strahuju još više da sve jeste povezano sa nekim višim pojedinačnim interesima privilegovanih lica bliskih politikama.

Aarhus: Aarhus centar u BiH je poslao upite prema Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK, kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove, Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo i Općini Ključ o dostavljanju informacija o izdavanju dozvole za radove u području obaloutvrde rijeke Sanice. U suštini, dobili smo skoro sve iste pismene odgovore da niko od njih, u protekle dvije godine nije izdao dozvolu za radove u koritu rijeke (osim Agencije za vodno područje rijeke Save koja je i radila nasipe za zaštitu od poplava). Pa ko onda (g)radi i šta (g)radi?

Sanela: Zahvalni smo što se uključio Aarhus centar da pomogne građanima. Aarhus, po mom mišljenju, treba nastaviti sa insistiranjima da se potvdi transparentnost rada Općine, jer građani nisu bili uključeni. Takođe ni Agencija za sliv rijeke Save ne smije vršiti radove na rijekama i kategorije bez dozvola izdatih od strane federalnog Ministarstva prostornog uređenja. Ovo im nije jedina rijeka na kojoj je Agencija investirala projekte obaloutvrda sa izdatim lokalnim dozvolama, svjesno kršeći federalne zakone. Sve nabrojane institucije rade zajednički isključivo za ineterese pojedinaca, a protiv volje građana sa teškim kršenjima važećih zakona. To se mora zaustaviti.
Aarhus: Koji su Vaši sljedeći postupci/koraci?

Sanela: Zajedno sa građanima ću nastaviti pritisak na FMPU, Agenciju, FUzIP da rade po zakonima i insistirati da se ne može primjenjivati uredba retroaktivno. Nastavit ću pritiske da se izmjene Uredbe vrate na stari sadržaj. Takođe ću vršiti pritisak da se u parlamentarnu procedure pošalje novi Zakon o vodama koji će suštinski štititi naše rijeke i interese građana.

Aarhus: Koliko vladin i nevladin sektor udruženim snagama sa građanima mogu zaustaviti ovakve naume, pogotovo jer se, u slučaju institucija, "loptice" prebacuju s jednih na druge?

Sanela: Samo združeni i uporni uz podršku medija možemo zaustaviti nepravdu i nezakonite radnje. Ne smijemo odustati jer ćemo izgubiti naše rijeke koje su život. Dokazali smo neregularnost, nezakonitost i korupciju te moramo istrajati.