fbpx

Rjecnik hibridnih rijeci Trgnite aperkativ jambite nesto poslusajte cajklapu i uzivajte u blagosranju ca large

Tvorba riječi označava građenje novih riječi dodavanjem raznih nastavaka na osnovu riječi ili spajanjem dvije ili više riječi.

Autor: Impuls

Svaka riječ ima jedan dio koji se nikada ne mijenja po rodu, broju i padežu. Taj nepromjenljivi dio riječi naziva se gramatička osnova riječi. Promjenljivi dio riječi, koji se dodaje na gramatičku osnovu, naziva se nastavak za oblik i on se razlikuje od nastavaka za tvorbu riječi.

Neke riječi nastaju od drugih riječi, a taj proces se naziva građenje (tvorba) riječi.

Najmanji dio riječi koji je zajednički cijeloj porodici riječi i u kojem se čuva osnovno značenje, koje povezuje sve te riječi, naziva se korijen riječi.

Primjeri porodica riječi:

1) mlad, mlada, mladost, mladalački, mladić, omladina;

2) lov, lovac, lovački, mišolovka, ribolovac, krivolov, ulov, uloviti;

3) voda, nizvodno, uzvodno, podvodno, razvodnjeno, vodostaj, vodomjer;

4) vod, voditi, navoditi, dovoditi, odvoditi, dalekovod, gasovod.

Tvorbeni postupci

Tvorba riječi je stvaranje novih riječi dodavanjem raznih nastavaka na osnovu riječi ili spajanjem više riječi.

Postoje tri postupka tvorbe riječi:

1) izvođenje ili derivacija,

2) slaganje ili kompozicija,

3) kombinovana tvorba.

Izvođenje riječi

Riječi koje nastaju postupkom izvođenja (derivacije) nazivaju se izvedenice. Izvođenje nastaje kada se na tvorbenu osnovu (korijen riječi ili gramatička osnova riječi) doda nastavak u vidu sufiksa.


kuć- + -ica = kućica
sob- + -ica = sobica
uči- + -teljica = učiteljica
grad- + -ić = gradić
grad- + -ski = gradski

Tvorba riječi slaganjem ili kompozicija 

Slaganjem, odnosno kompozicijom nastaju riječi koje se nazivaju složenice. Složenice mogu nastati dodavanjem prefiksa na osnovu ili spajanjem dvije ili više riječi.

1) prefiksacija:

za- + igrati = zaigrati
po- + igrati = poigrati
do- + zidati = dozidati
sa- + zidati = sazidati 

2) slaganje dvije riječi u jednu:

visi + baba = visibaba
Beo + grad = Beograd 
seci + kesa = secikesa

3) slaganje dvije riječi u jednu pomoću spojnog vokala

rib + o + lov = ribolov
sunc + o + kret = suncokret

Tvorba riječi kombinovanjem

Taj postupak podrazumijeva istovremeno i izvođenje i slaganje riječi:

bez + briž + an = bezbrižan,

na + kup + ac = nakupac,

pri + grad + ski = prigradski.

Impuls Teme

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU