fbpx

Engleski jezik je zapadnogermanski jezik koji potiče iz Engleske, takođe se koristi kao maternji jezik u drugim državama Ujedinjenog Kraljevstva - Škotskoj, Velsu, Severnoj Irskoj kao i u Republici Irskoj, SAD, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi, i brojnim drugim zemljama.

Engleski

Engleski je trenutno četvrti najrasprostranjeniji maternji jezik na svetu (posle kineskog, španskog i hindua), sa nekih 380 miliona govornika I engleski je zapadnogermanski jezik koji potiče od jezika koje su u prvoj polovini prvog milenijuma u Britaniju doneli germanski doseljenici iz raznih delova severozapadne Nemačke.

U narednim redovima saznaćete neke zanimljive činjenice o engleskom jeziku.

1. Oko 1 500 000 000 ljudi na svetu govori engleski. Drugih 1 000 000 000 uče isti -engleski jezik!.

2. U engleskom jeziku se najčešće koristi slovo "e“.

3. Najviše reči u engleskom jeziku počinje slovom "s"

4. Najduža engleska reč u kojoj su sva slova različita je „uncopyrightable”.

5. Sledeća rečenica sadrži sedam različitih pisanja za glas dugog "i": He believed Caesar could see people seizing the seas.

6. Ova rečenica sadrži svako slovo engleskog alfabeta: The quick brown fox jumps over the lazy dog.

7. Englesko Ime "Wendy" je izmisljeno specijalno za knjigu "Petar Pan".

8. Nijedna engleska reč se ne rimuje sa month, orange, silver ili purple.

9. "Queueing" je jedina reč u engleskom jeziku koja sadrži 5 uzastopnih vokala.

10. Reč u čijem pisanju se najviše greši je "pronunciation."

11. Engleski je zvanični jezik neba! Bez obzira na to iz koje zemlje dolaze, svi piloti govore engleski na međunarodnim letovima.

12. Otprilike se jedna nova reč doda engleskom jeziku svaka dva sata, a oko 4.000 novih reči se doda rečniku engleskog jezika svake godine.

13. Najduza reč koja se na tastaturi kuca samo levom rukom je “stewardesses” Dok je najduža rec koju mozete da otkucate koristeći samo jedan red na tastaturi je "typewriter".

14. Najduža jednosložna reč u engleskom jeziku je "screeched".

15. U Kini vise ljudi govori engleski nego u Sjedinjenim Državama

16. Najkraća kompletna recenica je "I am". Dok je najstarija reč u englskom jeziku "Town"

17. Postoje samo 4 reči u engleskom jeziku koja se završavaju na "dous" ( hazardous, horrendous, stupendous and tremendous ).

18. "Bookkeeper" i "bookkeeping" su jedine 2 reči na engleskom jeziku sa tri uzastopna dvostruka slova

19. Reč "testify" potiče iz vremena kada su se muškarci kleli u svoje testise.

20. Po nekim tvrdnjama reč od 1185 slova tehničko je ime za “Tobacco Mosaic Virus, Dahlemense Strain” jedna je od najduzih reci u engleskom jeziku. Ona glasi:

Acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenyl-alanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginyl-
valylcysteinylthreonylserylserylleucyl glycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylt hreonyl-
glutaminylglutaminyl alanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutam inylglutaminyl-
phenylalanyls erylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalan ylprolylglutaminylserylthreony lvalyl-
arginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosy llysylvalyltyrosylarg inyltyrosylasparaginylalanyl-
valylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonyla lanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylasparty l-
threonylarginylasparaginyl arginylisoleucylisoleucylglutamylvalglutamylaspara ginylglutaminyl-
glutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleu cylaspartylalanylthreonyl-
ar ginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylval ylalanylisoleucylarginylseryla lanyl-
asparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparagi nylglutamylleucylvalyl arginylglycyl-
threonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylas paraginylthreo nylphenylalanylglutamyl-
serylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthre onyl serylalanylprolylalanylserine.

Izvor: Zanimljivosti dana

Impuls Teme

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU