fbpx

Od 254 obećanja Vijeće ministara BiH do sada ispunilo četiri

Od 254 obećanja Vijeće ministara BiH do sada ispunilo četiri

Foto: Fena

Nakon prve godine mandata Vijeća ministara BiH može se zaključiti da su aktivnosti provođene na manje od polovine datih obećanja, a u odnosu na prvih 100 dana, napredak je ostvaren na nešto više od 30 obećanja

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u prvoj godini mandata provodilo aktivnosti na ispunjavanju 104 obećanja od ukupno 254, koliko ih je dalo osam partija koje su formirale državni nivo izvršne vlasti.

Od tog broja, ispunjena su četiri obećanja, dok je započet rad na ispunjavanju 100 obećanja, rezultati su monitoringa ispunjavanja predizbornih obećanja koji provodi Istinomjer.

Jedno obećanje ocijenjeno je kao prekršeno, dok nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju 149 obećanja.

Predizborna obećanja

Monitoring ispunjavanja predizbornih obećanja koji provodi Istinomjer obuhvata obećanja osam političkih partija (SNSD, HDZ BiH, SDP BiH, Naša stranka, NiP, DNS, BH Zeleni i Ujedinjena Srpska) koje su 25. januara 2023. godine formirale Vijeće ministara BiH. Istinomjer je obećanja prikupio iz predizbornih programa koje su političke partije predstavile uoči Općih izbora 2022. godine, kao i sa zvaničnih internet-stranica, društvenih mreža političkih partija te sa snimaka predizbornih skupova onih partija koje nisu imale program.

Najviše obećanja za ovaj nivo vlasti dao je SDP BiH (102), dok su DNS i Ujedinjena Srpska imali tek po jedno obećanje, a SNSD dva. Od ove tri partije iz Republike Srpske koje participiraju u radu Vijeća ministara, jedino je Ujedinjena Srpska imala predizborni program, koji se većinom odnosio na nivo Republike Srpske.

NiP je dao 75 obećanja, Naša stranka 38, HDZ BiH 22 te BH Zeleni 13 obećanja.

Najviše obećanja dato je iz oblasti ekonomije (69) – u oblasti pravne države dato je 58 obećanja, njih 43 u oblasti obrazovanja, sporta i kulture, 39 obećanja dato je u oblasti spoljne politike, 35 u oblasti državnog uređenja te po pet obećanja u oblastima zdravstva i socijalne politike.

U oblasti ekonomije ispunjeno jedno obećanje

Jedino ispunjeno obećanje u oblasti ekonomije odnosilo se na povećanje granice za ulazak u sistem PDV-a, koje je dao NiP, a ono je ispunjeno nakon što je u novembru 2023. godine u PSBiH usvojen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost kojima je prag za ulazak u PDV sistem povećan s 50.000 na 100.000 KM.

S druge strane, ovim potezom prekršeno je obećanje Naše stranke da će prag za ulazak u sistem PDV-a biti smanjen.

U ovoj oblasti započet je rad na ispunjavanju 24 obećanja, a među njima su neka iz sektora energetike, poput razvoja tržišta električnom energijom, povećanja energetske učinkovitosti, povećanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, unapređenja tržišta prirodnim gasom i druga.

Osim toga, radilo se i na razvoju luke Brčko, stvaranju plovidbenih uslova na rijeci Savi, ali i na nekoliko obećanja koja se odnose na očuvanje prirode, kao što su razvoj zelene ekonomije, dekarbonizacija energetskog sistema, ublažavanje klimatskih promjena i podrška nabavci vozila na električni pogon.

Ispunjena dva obećanja u oblasti pravne države

U oblasti pravne države ispunjena su dva obećanja koja su se odnosila na izmjene Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, a koja su preuzeta iz programa SDP-a BiH i Naše stranke.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, koji je predložilo Vijeće ministara BiH, usvojen je u PSBiH u septembru 2023. godine.

Tokom prve godine mandata Vijeća ministara BiH započet je rad na realizaciji još 35 obećanja u oblasti pravne države. Neka od njih su povećanje budžeta OS i GP BiH, borba protiv radikalizma, ekstremizma i terorizma, reforma pravosuđa i borba protiv korupcije, i druga.

U oblasti spoljne politike ispunjeno samo jedno obećanje

Četvrto ispunjeno obećanje u toku dosadašnjeg mandata Vijeća ministara BiH zabilježeno je u oblasti spoljne politike, a odnosilo se na iniciranje donošenja zakona o vanjskim poslovima BiH.

Ovo obećanje NiP-a usvojeno je nakon što je Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova jednoglasno utvrdilo Prijedlog zakona o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine.

Među 19 obećanja koja su ocijenjena kao započeta u ovoj oblasti našla su se ona o unapređenju saradnje s NATO savezom, ispunjavanje 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije i otvaranje novih DKP-a.

Nijedno ispunjeno obećanje u oblasti obrazovanja, kulture i sporta

Od 43 obećanja u oblasti obrazovanja, kulture i sporta, započet je rad na ispunjavanju njih 12.

Tokom prve godine mandata državne vlasti provođene su aktivnosti na ulaganju u prirodne i humanističke nauke, pa je tako budžetom institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu predviđeno 10.000 KM za stavku “Grantovi neprofitnim organizacijama – Nagrada za znanost” te 100.000 KM granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma.

Provođene su aktivnosti i na realizaciji obećanja koja se odnose na podršku inovacijama, a budžetom za 2023. godinu predviđeno je 117.000 KM za podršku tehničkoj kulturi i inovatorstvu.

I nakon što je u budžetu planirano 100.000 KM grant sredstava za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda te 10.000 KM za dodjelu državne nagrade za sport, obećanje o stipendiranju i finansijskoj podršci mladim i vrhunskim sportistima ocijenjeno je kao započeto.
Osim toga, u ovoj oblasti provođene su određene aktivnosti i na akreditaciji i nadzoru visokoškolskih institucija i promovisanju i zaštiti kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Započete aktivnosti na osam od 27 obećanja u oblasti državnog uređenja

U oblasti državnog uređenja provođene su aktivnosti na osam obećanja koja su nakon godinu mandata Vijeća ministara ocijenjena kao započeta, dok aktivnosti nisu zabilježene na ispunjavanju 27 obećanja.

Iako e-uprava još uvijek ne postoji na nivou BiH, obećanje o njenoj uspostavi ocijenjeno je kao započeto nakon što je u januaru 2024. godine direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija uručio ministru komunikacija i prometa BiH Edinu Forti digitalni kvalificirani potpis.

Elektronski potpis trebao bi omogućiti razvoj digitalnih servisa javne uprave i olakšati komunikaciju s građanima/kama.

Tako je započetim ocijenjeno i obećanje o digitalnoj transformaciji javne uprave.

Još neka od obećanja na kojima su provođene određene aktivnosti jesu uspostava sistema objedinjenih javnih nabavki i online dostupnost dokumenta od javnog značaja.

Bez konkretnih rezultata i u oblasti socijalne politike

Od ukupno pet datih obećanja u oblasti socijalne politike, započet je rad na ispunjavanju četiri, koja su se uglavnom odnosila na povratnike.

Tako su provođene aktivnosti na zatvaranju kolektivnih centara, stvaranju sigurnosnih i ekonomskih preduvjeta za povratnike, povećanju ulaganja u povratničke sredine, a zabilježene su i aktivnosti na finansiranju inkluzije romske zajednice.

Nisu zabilježene aktivnosti na uspostavi jedinstvene baze podataka o dodijeljenim donacijama za povratnike.

U zdravstvu nema ni započetih aktivnosti na realizaciji obećanja

U oblasti zdravstva nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju pet datih obećanja, od kojih su se dva odnosila na legalizaciju kanabisa i kanabinoidnih ulja u medicinske svrhe, dva na formiranje novih institucija i savjeta u oblasti zdravstva te jedno na kreiranje javno dostupnog registra zdravstvenih radnika u BiH.

Ako se pogleda prema pojedinačnim partijama, najviše obećanja na kojima su provođene aktivnosti u prvoj godini mandata Vijeća ministara BiH imao je NiP, čija su tri obećanja ispunjena, a 39 započeto. Jedno obećanje SDP-a ispunjeno je u prvoj godini mandata, dok je još 25 obećanja iz programa ove partije započeto.

Zabilježene su aktivnosti na ispunjavanju još 15 obećanja HDZ-a, po 12 obećanja BH Zelenih i Naše stranke te jednog obećanja DNS-a.

U odnosu na monitoring progresa ispunjavanja predizbornih obećanja na nivou Vijeća ministara BiH u prvih 100 dana, šest obećanja je nakon zaprimljenih odgovora institucija prebačeno na niže nivoe vlasti jer su za aktivnosti na njima zadužene entitetske vlasti.

Procentualno, tek nešto više od 40 posto obećanja ocijenjeno je kao ispunjeno (1,6%) ili započeto (39,6%), dok nije započet rad na oko 59% datih obećanja. Nijedno obećanje nakon prve godine nije dobilo ocjenu u progresu.

Nakon prve godine mandata Vijeća ministara BiH može se zaključiti da su aktivnosti provođene na manje od polovine datih obećanja, a u odnosu na prvih 100 dana, napredak je ostvaren na nešto više od 30 obećanja.

Vijeće ministara BiH svoje je aktivnosti u prvoj godini mandata usmjerilo na ispunjavanje 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije iz 2019. godine koji su uslov za početak pregovora za pristupanje naše zemlje EU, a kako je navedeno u posljednjem izvještaju EK iz novembra 2023. godine, do tada su ispunjena samo dva, a još nekoliko njih djelimično.

Fokus